Akanyaburunga

Ikaze Ku Kanyaburunga

Welcome to akanyaburunga and enjoy the Kirundi Culture! Read, comment and live the Kirundi Culture! Kirundi Culture, up with all yours!

Iciyumviro

Akaranga ni iragi ntahongerwa twarazwe na basogokuru. Kugatakaza, kukinuba canke nyene kugasuzugura ni nko guhemukira abakaturaze.

Yaga akaranga : Kuvugira igisabo

Kuvugira igisabo

Umwigeme ariko araterera ahagatiwe, ikibondo kiri iruhande                                      Ishusho: akanyaburunga

Kuvugira igisabo ni uburyo bwo guterera utaruha. Uwuriko araterera aja aravuga amajambo canke agahibongoza kugire yimare ubute arese atarushe. Birarambira guterera hafi isaha yose ataco uriko uravuga. Amajambo bakoresha yari akomeye cane. (more…)

Kumwa ubwanwa iryambere

Kumwa_ubwanwa_iryambere

Urukariha bamwesha ubwanwa canke umushatsi Ishusho: commons.wikimedia.org

Ubwanwa ni ikimenyetso co gutera intambwe mu buzima bw’umuntu ava mu bwanwa aja mu busore. Iyo umusore ameze ubwanwa, kirazira ko atangura kubumwa adateretse ngo se amurekurire kubumwa iranga umurango izuba ryaka. (more…)

Gira “ngeni” wakize “Ngeri” !

couple

Ishusho: pixabay.com

Umuntu iyo aheruka gushinga umuryango barakunda kumwipfuriza ubugeni bwiza. Mukubumwipfuriza, barakoresha amajambo menshi bamwe bagakoresha n’izindi ndimi zitari ikirundi. Iyo bakoresheje ikirundi, barakunda gukoresha amajambo ngo « Urakira ngeni » abandi benshi basigaye bavuga ngo « uragira ngeni ». None aya majambo abiri iriri ryo ni irihe ? (more…)

Dukurikirane kuri Twita