Akanyaburunga

Ikaze Ku Kanyaburunga

Welcome to akanyaburunga and enjoy the Kirundi Culture! Read, comment and live the Kirundi Culture. Kuri ino nama, tuhakura uko abarundi b'aho hambere bari babayeho, uko ab'ubu babayeho, tubicishije mu mico, akaranga n'utugenegene vy'uburundi bwite.

Iciyumviro

Akaranga ni iragi ntahongerwa twarazwe na basogokuru. Kugatakaza, kukinuba canke nyene kugasuzugura ni nko guhemukira abakaturaze.

Mahatma Ghandi ati:" Imico kama y'igihugu yibera mu mitima n'imishaha y'abakivukamwo"

Lire Les Retrouvailles

Les_Retrouvailles_par_Rivardo_Niyonizigiye

Les Retrouvailles de Rivardo Niyonizigiye, publié en 2014

Tuvuge ikirundi, Mug. Lawurenti Niyonkuru

Tuvuge_ikirundi

Igitabu co kwiga ikirundi vyoroshe cane

Advertisements

#Menya akahise kawe: Ururirimbo rwa kera kurusha izindi kw’isi

Muri kino gihe hariko harahimbazwa umunsi wahariwe umuziki kw’isi yose, twashimye kubashikiriza ururirimbo rwa kera gusumba izindi zose. Nivyo ko hari n’izindi zavugijwe imbere yaho mu mihingo itandukanye kw’isi zikaba zitoroshe gutora, ariko twashimye kubashikiriza urwo bose bahuriza ko ari rwo  rwabayeho imbere y’iyindi miziki yose. None rwita gute ? Rwaririmbwe nande ? Rwavuga iki ? Rwaririmbiwe he ? (more…)

Advertisements

#Yaga akaranga:Nkurunziza Fabrice, nyene uruvyino rwakunzwe cane “Vyagira muri beza”

Bakubwiye umwe aho ateramiye ata rungu aho ateye ikirenge harenguka akamwemwe, umwe atera ntateterwe ngo abure abitabira, yahibongoza ibinyanya bikanyaragasa binyeguruka mu bo vyizirikiyemwo bagataha biyereka; uwo si uwundi ni umunyakaranga Fabrice Nkurunziza yanditse yongera avyina imvyino y’akanovera “ Vyagira muri beza” idasiba kuvuzwa mu manza z’igihugu cose. Twaganiriye ku buzima bwiwe bw’akaranga. (more…)

Masabarakiza, Imana ikwakire mu bwami bwayo!

Kuri uyu wa 11 ruheshi 2018, Uburundi bwarabuze umushingantahe w’ijunja n’ijambo. Umukozi wa kaminuza nderabigisha Masabarakiza Emile.  Uwo yari umunyakaranga adasanzwe yateje imbere akaranga k’Uburundi, yama ateramisha abantu mu manza zitandukanye z’igihugu canke z’ilmiryango. Uburundi bwarabuze. (more…)

#Menya akahise kawe: Bihome umutabazi w’umwami Mwezi Gisabo

Kumenya akahise neza bifasha gutegura akazoza keza. Muri buno butohozi bwa mbere, twipfuje kubayagira ku muntu ahambaye cane mu Burundi. Umuntu yiguze igihugu izuba riva, yagwaniye agateka k’igihugu ciwe, atuma Uburundi bwubahwa mbere bugumana iteka.  Uwo muntu ni umutabazi Bihome. (more…)

Amajambo abarundi bakunda gukoresha bipfurizanya umwaka mushasha

Uko imyaka yagiye iragenda, abarundi bagiye barahindura uko bipfurizannya umwaka mushasha. Ivyo vyatumwe n’uko ukwemera, iminsi hamwe n’ubuzima vyagiye birahinduka. Mu giteramo c’icuramayagwa co kuwa 10 nzero 2018, mu kigo ndangakaranga « Bwenge nyabwo », abanyamuryango w’akanyaburunga barateramanye bihweza amajambo amwe amwe abarundi bakoresha mu kwipfurizanya umwaka mushasha. Soma ico bashitseko. (more…)

“Naranezerewe nsangiye umuganuro n’abandi mu 2017”

Inyuma y’imyaka mirongo 51 Umuganuro udahimbazwa mu Burundi, abarundi bari mu gihugu c’Urwanda n’abari bavuye mu yindi mihingo barahimbaje uwo munsi w’akaroruhore mu mateka y’Uburundi. Abantu bari bahashitse na canecane urwaruka, baratamariwe. Umvira uko Mutore Evode abituyagira. (more…)

Inyambo: inka yubahitse cane kw’isi

Inyambo ni inka ihagurutse yari yubahitse cane mu Rwanda no mu Burundi bw’aho hambere. Ni inka ifise ubwiza budasanzwe.Iyo nka ifise amahembe maremare, ateze neza cane ku buryo uyiravye usanga iberewe birenze urugero. Ifise mu maso hasenye neza n’akanyabutatu ufatiye ku mahembe yayo. Iba iteze ishinze kandi igoroye. Iyo nka ikomoka kure cane kandi irubashwe hose. (more…)

Umugambi wo kwandika Kazinduzi y’Ikirundi

Kazinduzi

Terera umuganda mu kwandika Kazinduzi yacu

Dukurikirane kuri Twita

Akanyaburunga kuri Yutube