Akanyaburunga

Ikaze Ku Kanyaburunga

Welcome to akanyaburunga and enjoy the Kirundi Culture! Read, comment and live the Kirundi Culture. Kuri ino nama, tuhakura uko abarundi b'aho hambere bari babayeho, uko ab'ubu babayeho, tubicishije mu mico, akaranga n'utugenegene vy'uburundi bwite.

Iciyumviro

Akaranga ni iragi ntahongerwa twarazwe na basogokuru. Kugatakaza, kukinuba canke nyene kugasuzugura ni nko guhemukira abakaturaze.

Mahatma Ghandi ati:" Imico kama y'igihugu yibera mu mitima n'imishaha y'abakivukamwo"

Lire Les Retrouvailles

Les_Retrouvailles_par_Rivardo_Niyonizigiye

Les Retrouvailles de Rivardo Niyonizigiye, publié en 2014

Tuvuge ikirundi, Mug. Lawurenti Niyonkuru

Tuvuge_ikirundi

Igitabu co kwiga ikirundi vyoroshe cane

#Icuramayagwa: imigenzo mibi, ivyamwa bibi

Indongorabiyago yo kuri uwu wa gatatu igenekerezo rya 20 Nyakanga 2017 yavuga iti: “Amase ya kera atagihoma urutaro: Imizi y’imico ndemakabi mu migenzo y’ikirundi”.  Yararyoheye abari bahashitse bose. Barahanahanye ivyiyumviro bidasanzwe ku bijanye n’imigenzo mibi nk’uko twabiyagiwe n’uwari arongoye ico kiyago. N’aho we yari yateguye imizi y’imigenzo mibi gusa, vyaranse ko boganda badaciye ku mayange imigenzo myiza iranga abarundi. Kurikira. (more…)

Advertisements

#Ihuriro ry’icuramayagwa: ngo icuramayagwa mu kirundi?

Ku ncuro ya gatatu, urwaruka rwarakoraniye ku kigo ndangakaranga Bwenge Nyabwo ruganira kw’icuramayagwa. Kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 13 Nyakanga 2017, ihwaniro ryaranzwe n’inkazabiyago yari iryoshe cane ifatiye ku ndongorabayago: “ Icuramayagwa mu Kirundi, biracashoboka?”.  Haratanzwe ivyiyumviro vy’akamaro kanini cane. (more…)

Umugani w’umutwa yahimvye nabi

Barayamaze bati uwuramvye arabona kandi ngo agahimbo ni kabi. Umutwa yabonye arahaze aca yibwira ko birangiye atagikeneye ibigega, ibitiba n’impange zishinguye ivyimburwa abiha urubeya.  Yahimvye nabi ariko nawe birahava bimugerayo nk’uko tuvyumva muri uyu mugani. (more…)

Umugani: Samandari Adendereza Umwami Bigafata

Samandari wa Mandaranga yarababajwe n’ukuntu abantu bama bangazwa, bicwa kandi banyagwa kandi batahawe umwanya wo kwisigura. Yaciye yigira inama yo kubikosora ahereye kuwubitangira uruhusha : umwami, mu kumubeshera. Niho mubona havuye intahe. Umviriza uko vyagenze. (more…)

Iruhukire Mutama, iragi udusigiye tuzorigumye!

Kuri uyu wa 17 Ndamukiza 2017, umutama Antime Baranshakaje, umunyagisaka, yaraherekejwe ubwanyuma. Uwo mutama ashengeye amaze imyaka 82, yavutse mu mwaka w’ 1935 mu Gishora, aho n’ubu hari ingoma Ruciteme na Murimirwa.   (more…)

Menya akahise kawe: Kumenja nka Barera

Izina “Barera” rirakunda gokoreshwa mu kirundi ryongewe ku yandi majambo rikaba iryungikane. Ivyo bituma umuntu yibaza vyinshi kuri iryo zina n’ayo majambo arikomokako. Akibaza nimba Barera yari umuntu, n’ivyamuranze bigatuma avugwa nk’uko. (more…)

Ve hasi!

Ababajwe n’uko ingabire y’ivyiza, imico n’imigenzo ya ba sogokuru igire iduce mu myanya y’intoke, Rivardo Niyonizigiye aratakamba ahamagarira abarundi b’ingeri zose ko bova hasi ndetse bakagarukira iryo ragi. We aryita inka, ingereranyo ry’igitungwa c’iteka mu Burundi. (more…)

Umugambi wo kwandika Kazinduzi y’Ikirundi

Kazinduzi

Terera umuganda mu kwandika Kazinduzi yacu

Dukurikirane kuri Twita

Akanyaburunga kuri Yutube