Akanyaburunga

Ikaze Ku Kanyaburunga

Welcome to akanyaburunga and enjoy the Kirundi Culture! Read, comment and live the Kirundi Culture! Kirundi Culture, up with all yours!

Iciyumviro

Akaranga ni iragi ntahongerwa twarazwe na basogokuru. Kugatakaza, kukinuba canke nyene kugasuzugura ni nko guhemukira abakaturaze.

Lire Les Retrouvailles

Les_Retrouvailles_par_Rivardo_Niyonizigiye

Les Retrouvailles de Rivardo Niyonizigiye, publié en 2014

Tuvuge ikirundi, Mug. Lawurenti Niyonkuru

Tuvuge_ikirundi

Igitabu co kwiga ikirundi vyoroshe cane

“Ndakunda ikirundi”, isekeza ry’urwaruka

Mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire, Akanyaburunga twaratanguje isekeza ryiswe “Ndakunda ikirundi”. Urwaruka rutari ruke rwaritavye iryo sekeza nk’uko mubibona kuri ayo masanamu. (more…)

Yaga akaranga: Kwîmenjura

Gukora ikosa mu kibano ni ibara. Birahanwa cane n’amateka y’abarundi. Iyo umuntu yakoze ikosa, bavuga ko yamenje. Uwo vyashikiye, abarundi ntibaca bamuta. Baramuha umwanya wo kwirimbura mbere akanafata ingingo yo kwisubiza mu bantu ku bushake bwiwe. Ivyo nivyo bita kwimenjura. Soma  mwumve ukwo vyagenda n’akamaro kavyo. (more…)

Yaga akaranga: Kuvumbika

Mu gihe ca none turafise umuyagankuba n’ibibiriti. Ivyo biradufasha mu kubika umuriro bitatugoye. Aho hambere hahise hoho ntivyari vyoroshe. Kugire bashobore gucana ngo bateke, bategerezwa kuvumbika.  Kuvumbika vyerekana ko umuntu azi kwitaho ibintu kandi yisonera. Uwutavumbitse yazinduka ariruka mu mihana aja “kurahura”. (more…)

Vyinshi ku mugenzo wo kuraguza

Ukuraguza vyararanze uburundi kuva kera na rindi. Vyatumwa n’ibintu vyinshi mu buzima bw’abarundi zaba ingorane canke ineza. Ibikoresho vyakoreshwa muri uwo mugenzo navyo ntivyari bisanzwe nk’uko tugomba tubibashikireko uko twabitohoje. (more…)

Muganga Lawurenti Niyonkuru: Abana b’abarundi baba mu mahanga barakwiye kumenya ikirundi

Muganga Lawurenti Niyonkuru aherutse gushira ahabona igitabu yise « Parlons Kirundi –Tuvuge ikirundi ». Mu kiganiro twagiranye, yaratuyagiye icatumye acandika n’ivyo yanditsemwo; aranatera akamo abavyeyi n’abanab’abarundi baba mu mahanga. (more…)

Igitabu gishasha: PARLONS KIRUNDI- TUVUGE IKIRUNDI

Muganga Lawrenti Niyonkuru yarihweje arabona ko abarundi baba mu mahanga nka za Amerika, i Buraya n’ahandi bakeneye kwiga ikirundi. Yaciye agira umugambi wo kwandika igitabu ari naco aherutse gushira ku mugaragaro. (more…)

Umugambi wo kwandika Kazinduzi y’Ikirundi

Kazinduzi

Terera umuganda mu kwandika Kazinduzi yacu

Dukurikirane kuri Twita

Akanyaburunga ku Kinyamashusho