Akanyaburunga

Ikaze Ku Kanyaburunga

Welcome to akanyaburunga and enjoy the Kirundi Culture! Read, comment and live the Kirundi Culture. Kuri ino nama, tuhakura uko abarundi b'aho hambere bari babayeho, uko ab'ubu babayeho, tubicishije mu mico, akaranga n'utugenegene vy'uburundi bwite.

Iciyumviro

Akaranga ni iragi ntahongerwa twarazwe na basogokuru. Kugatakaza, kukinuba canke nyene kugasuzugura ni nko guhemukira abakaturaze.

Mahatma Ghandi ati:" Imico kama y'igihugu yibera mu mitima n'imishaha y'abakivukamwo"

Lire Les Retrouvailles

Les_Retrouvailles_par_Rivardo_Niyonizigiye

Les Retrouvailles de Rivardo Niyonizigiye, publié en 2014

Tuvuge ikirundi, Mug. Lawurenti Niyonkuru

Tuvuge_ikirundi

Igitabu co kwiga ikirundi vyoroshe cane

#Umugani: ntimuze muce urwananiye Ngoma!

Bwije, senaka arataha avuye ku rubanza rw’itongo yapfa na benewabo. Bamubajije ingene vyagenze, abishura ati: “Nimureke, hariho abashaka guca urwananiye Ngoma.” Umuhungu wiwe ati: “Mbega uwo Ngoma we mupfa iki?”
– Ngoma mwananje yari umugabo! (more…)

Umugani: “Inarunyonga ahenda umwami”

Inarunyonga ni umugore yakora ivyo abandi badakora. Yambara nk’abagabo ata mugore n’umwe wo mu gihe ciwe yovyubahuka, agakora ico cose kitorohera abandi bagore. Tumusanga mu bujajuro, eka n’imigani myinshi arayivugwamwo. Nk’uyu uvuga ukuntu yabeshe umwami. Soma musoserwe!  (more…)

Ukuresha kw’aho hambere: akamaro k’akabuye…

Ubuhinga bwa none bwaroroheje ibintu vyinshi. No kuresha birimwo. Mwari muzi ukuntu aho hambere vyari bigoye? N’igihe ibintu vyo kuzanira abageni abahungu biviriyeho, kuresha vyagumye bigoye; ari agahambaye. Umviriza amakuba bacamwo kugira batebe bashike aho barushinga. (more…)

« Aramara inyota » , uruvyino rushasha rw’ umugwi Amagaba

Imigwi ndangakaranga ikorera mu Burundi ntisiba kwita ku rutare ngo iterere mw’iterambere ry’akaranganga k’uburundi. Umugwi amagaba uri muri iyo mirwi idasinzira, irara ibona kugira izina ry’abarundi ribandanye riyagwa mu makungu. Inyuma y’igiteramo Umukozo caryoheye abantu benshi, ubu naho bazanye ikindi gikorwa. (more…)

#Inkingi z’akaranga: Ntiharirizwa Innocent, ruremeshangabo mu mugwi ndangakaranga “Amagaba”

Afise ijwi ridasanzwe. Ahibongoje abantu bata amacumu. Iyo ari mu giteramo ntawutaha kitarangiye kuko atosiga iyo ntarambira yandamye kunezereza abatumire. Imvyino ziwe zifise akanovera kadasanzwe kandi zimaze gutahukana ubushimwe bwinshi. Uwo ni Innocent Ntiharirizwa batazira Busokoza umunyakaranga ari mu mugwi ndangakaranga Amagaba. Menya vyinshi kuri iyo ntwari y’akaranga. (more…)

#Menya akahise kawe: Ururirimbo rwa kera kurusha izindi kw’isi

Muri kino gihe hariko harahimbazwa umunsi wahariwe umuziki kw’isi yose, twashimye kubashikiriza ururirimbo rwa kera gusumba izindi zose. Nivyo ko hari n’izindi zavugijwe imbere yaho mu mihingo itandukanye kw’isi zikaba zitoroshe gutora, ariko twashimye kubashikiriza urwo bose bahuriza ko ari rwo  rwabayeho imbere y’iyindi miziki yose. None rwita gute ? Rwaririmbwe nande ? Rwavuga iki ? Rwaririmbiwe he ? (more…)

#Inkingi z’akaranga:Nkurunziza Fabrice, nyene uruvyino rwakunzwe cane “Vyagira muri beza”

Bakubwiye umwe aho ateramiye ata rungu aho ateye ikirenge harenguka akamwemwe, umwe atera ntateterwe ngo abure abitabira, yahibongoza ibinyanya bikanyaragasa binyeguruka mu bo vyizirikiyemwo bagataha biyereka; uwo si uwundi ni umunyakaranga Fabrice Nkurunziza yanditse yongera avyina imvyino y’akanovera “ Vyagira muri beza” idasiba kuvuzwa mu manza z’igihugu cose. Twaganiriye ku buzima bwiwe bw’akaranga. (more…)

Umugambi wo kwandika Kazinduzi y’Ikirundi

Kazinduzi

Terera umuganda mu kwandika Kazinduzi yacu

Dukurikirane kuri Twita

Akanyaburunga kuri Yutube