Ikaze Ku Kanyaburunga

Welcome to akanyaburunga and enjoy the Kirundi Culture! Read, comment and live the Kirundi Culture! Kirundi Culture, up with all yours!

Follow me on Twitter

Find Us on Facebook

Intambo z’ikirundi: Umudeyo

vlcsnap-2016-02-11-10h44m22s003.png

Ishusho: akanyaburunga

Intambo n’imvyino biri mubintu bigize umushinge w’akaranga k’Uburundi. Igihe cose umuntu avuze akaranga k’Uburundi, uca wumva ingoma hamwe n’izindi ntambo na rirya igihugu cacu vatomboye zikaba ari na nyinshi. Ubwinshi bw’izo ntambo uravye niryo shingiro ry’ubukomezi bw’akaranga kacu. Muri wa mugambi w’akanyaburunga wo kuja turabamenyesha ubwoko bw’intambo dufise mu Burundi, mwoba muzi ico twabateguriye?


Intambo twipfuje kubashiiriza uno munsi naho ni intambo bita « Umudeyo ». Iyo ntambo iraryoheye ijisho. Itambwa mu ntara ziraba mu kumoso na buhumuza mu buseruko bw’uburundi. Hariho n’umurwi ndangakaranga bayitiriye, ahanini watanguye ugizwe n’imvukira z’izo ntara zayitamba kuva na kera.

Umudeyo ni intambo ikomeye mu ntambo z’ikirundi. Irazwi cane nk’Umutsi n’amayaya. Mu kuyitamba, baja baranyuguta amafyinga biteye igomwe nko ku rugero rw’umutsibo ariko umudeyo uranyaruka gusumba umutsibo. Havuyemwo n’irivuga kudeya bisigura gutamba umudeyo.

Biravurwa ko iyo ntambo yatambwa n’inkumi , kubera ko uyitamba aguma anyuguta igikiriza ,bigatuma imisore ishima. Barananyuguta amafyinga bikanezera. Bikaryohera ijisho. Itambishwa inguvu n’amafyeri kuko iranihuta cane.

Ufise ico utwunganirako, twandikire aha hepfo canke kuri akanyaburunga@gmail.com

Upcoming Events

No upcoming events

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 890 other followers

%d bloggers like this: