Akanyaburunga

Ikaze Ku Kanyaburunga

Welcome to akanyaburunga and enjoy the Kirundi Culture! Read, comment and live the Kirundi Culture! Kirundi Culture, up with all yours!

Follow me on Twitter

Find Us on Facebook

Iciyumviro

Akaranga ni iragi ntahongerwa twarazwe na basogokuru. Kugatakaza, kukinuba canke nyene kugasuzugura ni nko guhemukira abakaturaze.

Urutonde rw’imiryango y’abahutu

Inyuma y’igisomwa twaheruka kubashikiriza tubabwira ivyerekeye imiryango nkomoko, ubu twashimye kubashikiriza urutonde rw’imiryango igize ubwoko bw’abahutu. Uru rutonde ruri aha hepfo turukesha Padiri Yohani Batista Ntahokaja mu gitabu c’iwe citwa Imigenzo y’ikirundi.

Soma musosewe!

(more…)

Imiryango mu Burundi (Imiryango nkomoko)

amarago

Imiryango nkomoko nico kintu gitandukanya abarundi. N’aho inyuma y’umuzo w’abazungu abarudi twagiye turatandukanywa n’ubwoko, siko vyamye. Mudasangiye umuryango, muba muri kure na kure. Kera hoho imiryango nkomoko yararwana ikomorana. Mu bihe vya none, imiryango iriko irazimangana kubera abaruka ubu batazi vyinshi ku miryango bakomokamwo. (more…)

Amajambo adahinduka: Indongorazina

wikimedia

wikimedia

Ntawovuga akaranga atavuze ururimi. Kandi ururimi rusanzwe ari agakoni gakomezwa no kwishimikizwa. Ururimi rudakoreshwa ntirwandikwe, ntaho ruheza ngo rushike ahubwo ruca rusanza. Nico gituma ubu twashimye kubaha iki cirwa kiraba inyandiko n’ikoreshwa ry’amajambo adahinduka mu Kirundi. Twahereye ku “Ndongorazina”

(more…)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 851 other followers

%d bloggers like this: