Ikaze Ku Kanyaburunga

Welcome to akanyaburunga and enjoy the Kirundi Culture! Read, comment and live the Kirundi Culture! Kirundi Culture, up with all yours!

Follow me on Twitter

Find Us on Facebook

Iciyumviro

Akaranga ni iragi ntahongerwa twarazwe na basogokuru. Kugatakaza, kukinuba canke nyene kugasuzugura ni nko guhemukira abakaturaze.

Imvyino, Indirimbo : Itandukaniro

vlcsnap-2016-04-08-17h02m03s340Amajambo : imvyino (mu rudende « uruvyino ») na indirimbo (mu rudende « ururirimbo ») arakunda kwitiranywa iyo abantu bariko barayakoresha mu buzima bwa minsi yose. Kenshi urasanga biva ku mvo nyinshi harimwo ibikoresho vy’umuziki (haba guhinyanyura canke gushira ahabona imvyino canke indirimbo) bisigaye bikoreshwa vyatumye imvyino n’indirimbo birushirizaho gushusha. Ariko, bisanzwe bitandukanye kandi n’ubu hariho ibimenyetso vyinshi bitandukanya imvyino n’indirimbo.

Ishusho: inshwapu y’ikiyo c’inyabwonko (more…)

Abami basangira ingoma ntibasangira ingovyi

Uwami atanze, abisa ku ngoma uwundi aca amusubirira, akaganza kuri  ya ngoma nyene. Ikizwi neza ni uko umwami yima ari uko uwundi abanje gutanga. Uwimye, aza ku ngoma yahorako uwundi gurtyo bakayisangira. Bavuze ingoma, ntitwumve gusa kirya gicurarangisho gikundwa kw’isi yose kugatanga izina ry’Uburundi mu makungu. Ahubwo, ni ico kiringo, iyo myaka, ibinjana canke iminsi, umwami amara aganza igihugu. Nk’ubu, twoyita intwaro. Gusa kubera ku bami batavuga gutwara bavuga kuganza, baca bakoresha ingoma: ingoma ya Mwezi, ingoma ya Mutaga, Mwambutsa,…Ingovyi nayo ni impetso bahekamwo umwana agihekwa. Bayita ingovyi, insimbizo,… (more…)

Abakunzi ntibaherera mu mubindi

inkonooo copie

Abarundi bamye bagendana , bagenderanira kandi basangira. Uwo ukunda, umubanyi, incuti, canke ibisanira, mwarahura mugasangira urukanywa. Eka mbere baranatumirana, iyo hagize umwe arwangera iwe. Mwarahura rero mugasoma. Ariko rero, iyo bahari, bose ntiwashobora kubahera rimwe ngo bunikire rimwe. Watagerezwa kubangiriza bamwe ukaja urabaterekera ku murongo. N’ubu mu manza zimwezimwe niko bimeze.

Uyu mwibutsa rero, usigura ko abo ukunda bose utobakwiza ivyo ufise mu mwanya umwe. Nk’iyo wagize urubanza, utoshobora kubatumira bose. Baranabikoresha, mu kwiregura ku muntu udashoboye kukorera iciza wari ushoboye kukora, canke wariko ugirira abandi.

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 930 other followers

%d bloggers like this: