Akanyaburunga

Ikaze Ku Kanyaburunga

Welcome to akanyaburunga and enjoy the Kirundi Culture! Read, comment and live the Kirundi Culture. Kuri ino nama, tuhakura uko abarundi b'aho hambere bari babayeho, uko ab'ubu babayeho, tubicishije mu mico, akaranga n'utugenegene vy'uburundi bwite.

Iciyumviro

Akaranga ni iragi ntahongerwa twarazwe na basogokuru. Kugatakaza, kukinuba canke nyene kugasuzugura ni nko guhemukira abakaturaze.

Mahatma Ghandi ati:" Imico kama y'igihugu yibera mu mitima n'imishaha y'abakivukamwo"

Lire Les Retrouvailles

Les_Retrouvailles_par_Rivardo_Niyonizigiye

Les Retrouvailles de Rivardo Niyonizigiye, publié en 2014

Tuvuge ikirundi, Mug. Lawurenti Niyonkuru

Tuvuge_ikirundi

Igitabu co kwiga ikirundi vyoroshe cane

Umugani: Samandari Adendereza Umwami Bigafata

Samandari wa Mandaranga yarababajwe n’ukuntu abantu bama bangazwa, bicwa kandi banyagwa kandi batahawe umwanya wo kwisigura. Yaciye yigira inama yo kubikosora ahereye kuwubitangira uruhusha : umwami, mu kumubeshera. Niho mubona havuye intahe. Umviriza uko vyagenze. (more…)

Iruhukire Mutama, iragi udusigiye tuzorigumye!

Kuri uyu wa 17 Ndamukiza 2017, umutama Antime Baranshakaje, umunyagisaka, yaraherekejwe ubwanyuma. Uwo mutama ashengeye amaze imyaka 82, yavutse mu mwaka w’ 1935 mu Gishora, aho n’ubu hari ingoma Ruciteme na Murimirwa.   (more…)

Menya akahise kawe: Kumenja nka Barera

Izina “Barera” rirakunda gokoreshwa mu kirundi ryongewe ku yandi majambo rikaba iryungikane. Ivyo bituma umuntu yibaza vyinshi kuri iryo zina n’ayo majambo arikomokako. Akibaza nimba Barera yari umuntu, n’ivyamuranze bigatuma avugwa nk’uko. (more…)

Ve hasi!

Ababajwe n’uko ingabire y’ivyiza, imico n’imigenzo ya ba sogokuru igire iduce mu myanya y’intoke, Rivardo Niyonizigiye aratakamba ahamagarira abarundi b’ingeri zose ko bova hasi ndetse bakagarukira iryo ragi. We aryita inka, ingereranyo ry’igitungwa c’iteka mu Burundi. (more…)

Menya akahise kawe : 8 Ntwarante

Benshi bakunze kuvuga ko uwa 8 Ntwarante ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Abandi nabo bumva ko ahubwo woba wahariwe agateka kiwe. Kugira dutahure ico arico, twashimye kubaza kahise k’uwo munsi udasanzwe. (more…)

“Ndakunda ikirundi”, isekeza ry’urwaruka

Mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire, Akanyaburunga twaratanguje isekeza ryiswe “Ndakunda ikirundi”. Urwaruka rutari ruke rwaritavye iryo sekeza nk’uko mubibona kuri ayo masanamu. (more…)

Yaga akaranga: Kwîmenjura

Gukora ikosa mu kibano ni ibara. Birahanwa cane n’amateka y’abarundi. Iyo umuntu yakoze ikosa, bavuga ko yamenje. Uwo vyashikiye, abarundi ntibaca bamuta. Baramuha umwanya wo kwirimbura mbere akanafata ingingo yo kwisubiza mu bantu ku bushake bwiwe. Ivyo nivyo bita kwimenjura. Soma  mwumve ukwo vyagenda n’akamaro kavyo. (more…)

Umugambi wo kwandika Kazinduzi y’Ikirundi

Kazinduzi

Terera umuganda mu kwandika Kazinduzi yacu

Dukurikirane kuri Twita

Akanyaburunga kuri Yutube