Akanyaburunga

Ikaze Ku Kanyaburunga

Welcome to akanyaburunga and enjoy the Kirundi Culture! Read, comment and live the Kirundi Culture! Kirundi Culture, up with all yours!

Follow me on Twitter

Find Us on Facebook

Iciyumviro

Akaranga ni iragi ntahongerwa twarazwe na basogokuru. Kugatakaza, kukinuba canke nyene kugasuzugura ni nko guhemukira abakaturaze.

Aho hambere hahise twarashaza

vlcsnap-2016-06-28-16h51m08s370

Bariko barapima umuyabaga ko aragera kuja guhiga

Umuntu yokwibaza ngo abantu ba kera, abarundi ba kera, ntibashaza. Ihibanmbewe! Barambara bakaberwa mbere bakanavyishimira. Ivyo turabisanga mu dusomwa n’ibiyago vy’aba kera. Abarundi ntibambaye ngo ni uko abazungu baje muri afirika. Eka mbere ntibatanguye kwambara igihe Rumariza atanguye kuja arabazanira utubutura yagura abana. Mbere ababirabira hagufi bobo bemeza ko ab’ubu aribo boba bambara batikwiza n’aho atawovyemeza. Agasomwa gakurikira karatumenyesha vyinshi ku kuntu bakora impuzu n’uko bambara. Benshi barakazi mu mashure matomato. Kashizwe ku buhinga bwanone ubwa mbere na Nduwimana Blaise ku nama yiwe yise Kaminuza. (more…)

Twibukanye Inyandiko y’Ikirundi

RERR

Amamuko y’ishusho: pixabay.com

N’ubu ntakuruhuka. Dutegerezwa kugumana akarangamutima k’abarundi vyanka bikunda. Umugambi ukurikiye ; twofata ko ari mushasha, ni ukwibukanya ukuntu ikirundi candikwa. Ubiravye vyibagiwe birenze urugero. Inyandiko nziza isa n’indero nziza. Kandi ururimi rwanditswe ni vyiza kuko ruca rwongereza imyaka yo kubaho.

(more…)

Imiryango y’abatutsi b’abahima

vlcsnap-2016-05-30-15h02m40s848
Uwundi murwi w’imiryango y’abatutsi itari iy’abanyaruguru ni imiryango y’abahima. Iyo nayo rero ikaba ari imiryango bivurwa ko itasabirwamwo n’abami n’abaganwa. Eka mbere n’abanyaruguru ntibasabira mu miryango y’abahima. Iyo miryango iri ahantu henshi mu bihugu vy’ibiyaga binini nko mu Rwanda no mu Buganda mu ntara ya Ankole. Kuko itari itonye cane i bwami, yari imiryango iterekwa intwaro ya cami.
Urutonde rwayo , ari narwo rutonde rwanyuma rw’imiryango y’abatutsi, ni uru rukurikira. Turukesha igitabu Imigenzo y’ikirundi  ca Padiri Yohani Batista Ntahokaja.
Soma musoserwe n’ibiranga Uburundi.

(more…)

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 879 other followers

%d bloggers like this: