Akanyaburunga

Ikaze Ku Kanyaburunga

Welcome to akanyaburunga and enjoy the Kirundi Culture! Read, comment and live the Kirundi Culture. Kuri ino nama, tuhakura uko abarundi b'aho hambere bari babayeho, uko ab'ubu babayeho, tubicishije mu mico, akaranga n'utugenegene vy'uburundi bwite.

Iciyumviro

Akaranga ni iragi ntahongerwa twarazwe na basogokuru. Kugatakaza, kukinuba canke nyene kugasuzugura ni nko guhemukira abakaturaze.

Mahatma Ghandi ati:" Imico kama y'igihugu yibera mu mitima n'imishaha y'abakivukamwo"

Lire Les Retrouvailles

Les_Retrouvailles_par_Rivardo_Niyonizigiye

Les Retrouvailles de Rivardo Niyonizigiye, publié en 2014

Tuvuge ikirundi, Mug. Lawurenti Niyonkuru

Tuvuge_ikirundi

Igitabu co kwiga ikirundi vyoroshe cane

Ve hasi!

Ababajwe n’uko ingabire y’ivyiza, imico n’imigenzo ya ba sogokuru igire iduce mu myanya y’intoke, Rivardo Niyonizigiye aratakamba ahamagarira abarundi b’ingeri zose ko bova hasi ndetse bakagarukira iryo ragi. We aryita inka, ingereranyo ry’igitungwa c’iteka mu Burundi. (more…)

Menya akahise kawe : 8 Ntwarante

Benshi bakunze kuvuga ko uwa 8 Ntwarante ari umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi. Abandi nabo bumva ko ahubwo woba wahariwe agateka kiwe. Kugira dutahure ico arico, twashimye kubaza kahise k’uwo munsi udasanzwe. (more…)

“Ndakunda ikirundi”, isekeza ry’urwaruka

Mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe ururimi kavukire, Akanyaburunga twaratanguje isekeza ryiswe “Ndakunda ikirundi”. Urwaruka rutari ruke rwaritavye iryo sekeza nk’uko mubibona kuri ayo masanamu. (more…)

Yaga akaranga: Kwîmenjura

Gukora ikosa mu kibano ni ibara. Birahanwa cane n’amateka y’abarundi. Iyo umuntu yakoze ikosa, bavuga ko yamenje. Uwo vyashikiye, abarundi ntibaca bamuta. Baramuha umwanya wo kwirimbura mbere akanafata ingingo yo kwisubiza mu bantu ku bushake bwiwe. Ivyo nivyo bita kwimenjura. Soma  mwumve ukwo vyagenda n’akamaro kavyo. (more…)

Yaga akaranga: Kuvumbika

Mu gihe ca none turafise umuyagankuba n’ibibiriti. Ivyo biradufasha mu kubika umuriro bitatugoye. Aho hambere hahise hoho ntivyari vyoroshe. Kugire bashobore gucana ngo bateke, bategerezwa kuvumbika.  Kuvumbika vyerekana ko umuntu azi kwitaho ibintu kandi yisonera. Uwutavumbitse yazinduka ariruka mu mihana aja “kurahura”. (more…)

Vyinshi ku mugenzo wo kuraguza

Ukuraguza vyararanze uburundi kuva kera na rindi. Vyatumwa n’ibintu vyinshi mu buzima bw’abarundi zaba ingorane canke ineza. Ibikoresho vyakoreshwa muri uwo mugenzo navyo ntivyari bisanzwe nk’uko tugomba tubibashikireko uko twabitohoje. (more…)

Muganga Lawurenti Niyonkuru: Abana b’abarundi baba mu mahanga barakwiye kumenya ikirundi

Muganga Lawurenti Niyonkuru aherutse gushira ahabona igitabu yise « Parlons Kirundi –Tuvuge ikirundi ». Mu kiganiro twagiranye, yaratuyagiye icatumye acandika n’ivyo yanditsemwo; aranatera akamo abavyeyi n’abanab’abarundi baba mu mahanga. (more…)

Umugambi wo kwandika Kazinduzi y’Ikirundi

Kazinduzi

Terera umuganda mu kwandika Kazinduzi yacu

Dukurikirane kuri Twita

Akanyaburunga ku Kinyamashusho

Akanyaburunga kuri Yutube